วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๑)

๑๖ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา
610616_01_ปกิณกะธรรมละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา.mp3