วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๑)

๓ มิ.ย. ๖๑-เทศน์ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
610603_03_เทศน์ทานมัยศีลมัยภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภโกรธหลง.mp3