วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

๓๐ มิ.ย. ๖๑-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้
610630_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3