วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๑)

๙ มิ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน