วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพียรตั้งใจปฏิบัติความดีตอบแทนน้ำพระทัยเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๖๒)

๒ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติความดีตอบแทนน้ำพระทัยเมตตาของพระพุทธเจ้า
620802_01_ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติความดีตอบแทนน้ำพระทัยเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3