วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พึงระวังรักษาจิตในกรรมบถ ๑๐ โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๖๒)

๑๖ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงระวังรักษาจิตในกรรมบถ ๑๐ โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติ
620816_01_ปกิณกะธรรมพึงระวังรักษาจิตในกรรมบถ๑๐โดยเฉพาะในเขตปฏิบัติ.mp3