วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล
620810_03_ปกิณกะธรรมกายคตานุสสติกรรมฐานเพื่อแยกกายกับจิตเข้าสู่อริยผล.mp3