วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๔ ส.ค. ๖๒)

๔ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม
620804_04_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้สงบใคร่ครวญความเป็นจริงเพื่อทำกำลังใจให้เต็ม.mp3