วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๓ ส.ค. ๖๒)

๓ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน
620803_03_ปกิณกะธรรมการวางใจยอมรับความจริงในกฎธรรมดาของพระโสดาบัน.mp3