วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๒)

๑๒ ส.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา
620812_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายรอยพระพุทธบาทด้วยกำลังศรัทธา.mp3