วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย(เทศน์ ๑๐ ส.ค. ๖๒)

๑๐ ส.ค. ๖๒-เทศน์การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย
620810_02_เทศน์การร่วมใจทำความดีเป็นหมู่คณะด้วยสังคหวัตถุทำให้ถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3