วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590520_09_ปกิณกะธรรมการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3