วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
590515_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย.mp3