วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ
590520_04_เทศน์พุทโธอัปปมาโณธัมโมอัปปมาโณสังโฆอัปปมาโณ.mp3