วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การละมานะ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละมานะ
590528_04_ปกิณกะธรรมการละมานะ.mp3