วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
590515_08_ปกิณกะธรรมปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3