วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย
590522_07_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของแต่ละคนในการปฎิบัติและมานะเป็นอนุสัย.mp3