วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา(ตอบปัญหาธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา
590529_05_ตอบปัญหาธรรมการไปนิพพานขึ้นอยู่กับความปรารถนา.mp3