วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน
590521_04_ปกิณกะธรรมพึงรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองตน.mp3