วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์
590522_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์.mp3