วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานวางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์
590515_07_คุยก่อนกรรมฐานวางอารมณ์เมื่อใกล้พระอรหันต์.mp3