วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สีลานุสสติ(เทศน์ ๑๕ พ.ค. ๕๙)

๑๕ พ.ค. ๕๙-เทศน์สีลานุสสติ
590515_03_เทศน์สีลานุสสติ.mp3