วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๕๙)

๒๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการให้ทาน
590528_08_ปกิณกะธรรมการให้ทาน.mp3