วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๕๙)

๒๐ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์
590520_07_ปกิณกะธรรมคนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์.mp3