วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
590522_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3