วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
590521_10_ปกิณกะธรรมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3