วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม
590521_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสังโยชน์ด้วยกำลังใจเต็ม.mp3