วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ
590522_09_ปกิณกะธรรมความยากในการคิดอยู่ที่ความดีไม่พอ.mp3