วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส
590521_06_ปกิณกะธรรมเร่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลเมื่อมีโอกาส.mp3