วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๕๙)

๒๙ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
590529_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3