วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา
590522_08_ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านเกิดจากว่าเราคิดสิ่งนั้นเป็นของเรา.mp3