วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ค. ๕๙)

๒๒ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ
590522_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ.mp3