วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ(เทศน์ ๒๑ พ.ค. ๕๙)

๒๑ พ.ค. ๕๙-เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ
590521_03_เทศน์ผู้เห็นในอริยสัจ๔ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3