วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก
590507_15_ปกิณกะธรรมจิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก.mp3