วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
590507_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ.mp3