วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๕๙)

๗ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ
590507_12_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ.mp3