วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๕๙)

๑ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์
590501_11_ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์.mp3