วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ(เทศน์ ๘ พ.ค. ๕๙)

๘ พ.ค. ๕๙-เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ
590508_03_เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ๑๐ที่เกิดกระทบ.mp3