วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ค. ๕๙)

๘ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม
590508_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจดับนิวรณ์สังโยชน์ดับบารมี๑๐ก็เต็ม.mp3