วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๕๙)

๑๔ พ.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590514_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3