วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_02_เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล.mp3