วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611110_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๐แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ).mp3