วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รักษาศีลกรรมบถด้วยอานาปานุสสติในอิริยาบถ ๔ จึงจะพ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๒ ต.ค. ๖๑)

๑๒ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาศีลกรรมบถด้วยอานาปานุสสติในอิริยาบถ ๔ จึงจะพ้นบุพกรรม
611012_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลกรรมบถด้วยอานาปานุสสติในอิริยาบถ๔จึงจะพ้นบุพกรรม.mp3