วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
611021_04_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นร่างกายสำคัญยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง.mp3