วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต
611020_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๗การทรงศีล๕ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต.mp3