วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง(เทศน์ ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
611014_03_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.mp3