วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง
611019_02_ปกิณกะธรรมทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยณวัดราษฎร์บรรจง.mp3