วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ
611014_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ.mp3