วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ
611023_05_ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาพุทโธไว้เสมอ.mp3