วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ
611020_06_ปกิณกะธรรมระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ.mp3